Tất cả
nick có nhiều skin ngon!
Tướng: 39
Trang phục: 19
Rank: Bạc
Ngọc 90: Không
400,000đ
Nick có nhiều tướng và trang ngọc!
Tướng: 26
Trang phục: 16
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
250,000đ
Tướng: 20
Trang phục: 10
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
170,000đ
dư đá quý
Tướng: 26
Trang phục: 16
Rank: Kim Cương
Ngọc 90: Không
350,000đ
dư đá quý, ngọc 90
Tướng: 22
Trang phục: 11
Rank: Vàng
Ngọc 90:
350,000đ
Có skin fennik tuần lộc láu lỉnh!
Tướng: 20
Trang phục: 13
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
250,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 28
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Ngọc 90:
220,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 24
Trang phục: 16
Rank: Vàng
Ngọc 90:
250,000đ
Có nhiều skin ngon! sắp nổ đá quý.
Tướng: 27
Trang phục: 17
Rank: Vàng
Ngọc 90:
250,000đ
Có trang ngọc 90
Tướng: 31
Trang phục: 14
Rank: Vàng
Ngọc 90:
250,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 26
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
300,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 28
Trang phục: 22
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
300,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 33
Trang phục: 25
Rank: Bạc
Ngọc 90:
280,000đ
Có nhiều skin ngon!
Tướng: 31
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
250,000đ
Có 3 trang ngọc 90
Tướng: 25
Trang phục: 22
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
230,000đ